نقش سازمان کشورهای آمریکایی در توسعه و تدوین حقوق بین الملل مقاله برگزیده همایش ملی حقوق بین الملل در آئینه علوم روز

نقش سازمان کشورهای آمریکایی در توسعه و تدوین حقوق بین الملل مقاله برگزیده همایش ملی حقوق بین الملل در آئینه علوم روز

 

نقش سازمان کشورهای آمریکایی در توسعه و تدوین حقوق بین الملل

مقاله برگزیده همایش ملی حقوق بین الملل در آئینه علوم روز

اردیبهشت 1391- ارومیه

بهزاد خویی

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین المل

چکیده:

سازمانهای بین المللی به طور کلی نقش عمده ای در توسعه وتدوین حقوق بین الملل دارند ودر این میان نقش سازمانهای منطقه ای در ایجاد معیارهای حقوقی و در توسعه حقوق بین الملل حائز اهمیت است. سازمان کشورهای آمریکایی به عنوان یک سازمان قدیمی و با سابقه در قاره آمریکا در جهت افزایش همکاری ها در زمینه امور دموکراتیک و دفاع از منافع مشترک و همچنین مورد بحث و بررسی قرار دادن موضوعات و مسائل مهم پیش روی منطقه وجهان، ایجاد شده است. این سازمان جایگاه اصلی منطقه برای افزایش دموکراسی، رواج دادن حقوق بشر و مقابله با مشکلات مشترکی از قبیل فقر، تروریسم ، مواد مخدر و فساد به شمار می رود. این سازمان نقش عمده ای در اجرای احکام تعیین شده توسط سران کشورهای آمریکایی از طریق برگزاری کنفرانس های مختلف می باشد. این سازمان همچنین با تصویب برنامه توسعه وتدوین حقوق بین الملل وانجام فعالیت های گوناگون توسط کمسیون قضایی کشورهای آمریکایی و نیز کمیته امور حقوقی دبیر خانه کل سازمان و نیز تصویب معاهدات و موافقت نامه های مختلف در موضوعات حقوق بین الملل و انتشار آنها توانسته است با ایجاد معیارهای حقوقی بین المللی و دادن مدل های مختلف حقوقی ، نقش عمده ای در توسعه حقوق بین الملل ایفا نماید .

چهار زبان اصلی سازمان انگلیسی، اسپانیایی ، پرتغالی و فرانسه نشان دهنده  تنوع فرهنگ  و مردمان نیم کره است. این سازمان هم اکنون 34 عضو فعال دارد که عبارتند از کشورهای مستقل شمالی، امریکایی مرکزی وجنوبی وکارائیب. جوز مایکل انسیولزا هم اکنون دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی است که در می سال 2005 به این سمت منصوب شده است.

واژگان کلیدی : توسعه حقوق بین الملل ، تدوین ، سازمانهای بین المللی ، سازمان کشورهای آمریکایی

«مقدمه»

حقوق بین الملل در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می باشد. افزایش دایره شمول حقوق بین الملل و افزایش شاخه ها و حوزه های فعالیت این رشته از یک سو و تغییر نیازهای افراد بشر در عرصه بین المللی و پیشرفت تکنولوژی از سوی دیگر باعث توسعه و رشد حقوق بین الملل گردیده است. اگر گذری بر تاریخ پیدایش حقوق بین الملل بزنیم به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق بین الملل قرن بیستم با حقوق بین الملل کنونی در قرن بیست و یکم دارای تفاوت های فاحشی است و این تفاوت ها نشانگر توسعه روز افزون حقوق بین الملل در عرصه جهانی است .

امروزه در حقوق بین الملل کنونی سازمان های بین المللی به عنوان یکی از مهمترین تابعان حقوق بین المللی نقش بسیار مهم و اساسی در توسعه این رشته از حقوق ایفا می کنند. این موسسات و سازمان های بین المللی ، نوزادان جامعه بین المللی هستند که با رشد خارق العاده خود ، در حقوق بین الملل تاثیر کرده و تا حد زیادی اساس و محتویات آن را تغییر داده اند. این موجودات جدید حقوق بین الملل را در معنای وسیع سازمانهای بین المللی می نامند به این دلیل که دارای تشکیلات معین بوده و سازمان یافته هستند.سازمان های بین المللی و نقش آنها در جامعه جهانی در کنار سایر عوامل از مهمترین عوامل توسعه حقوق بین الملل می باشد .

سازمان های بین المللی ، خصوصاً از نیمه دوم قرن نوزدهم رو به توسعه و کثرت نهاده اند بطوریکه امروزه عامل اصلی تنظیم کننده بسیاری از روابط بین المللی هستند و به صورت اشخاص حقوقی اصیل در حقوق بین الملل در آمده اند و کم و بیش جایگزین دولتها ،که در دوره دوم نقش اساسی و منحصر به فرد را داشته اند ، می گردند . مهم ترین خصیصه این گروهها این است که بر فراز دولتها و یا در کنار دولتها فعالیت دارند و به همین دلیل بسیاری از صلاحیت ها را که بنابر حقوق بین الملل کلاسیک مخصوص دولتها فرض می شد از آنها منتزع کرده و به خود اختصاص داده اند.

در حال حاضر سازمانها و گروههای مختلف بین المللی ، اعم از دولتی و غیر دولتی ، آشکار و پنهان نقش فعال و موثری در روابط بین المللی دارند . آنچه که امروزه فرا رسیدن دوره سازمانی ، یعنی تشکیل سازمان واحد جهانی را در جامعه بین الملل نوید می دهد وجود همین تعداد و تنوع سازمانها و گروههای بین المللی است .

با سازمانی شدن حقوق بین الملل افراد مردم ارزش خود را باز می یابند و موضوع مستقیم و بلاواسطه حقوق بین الملل قرار خواهند گرفت . دولت ها در گذشته و حال مانع غیر قابل عبور برای ورود افراد به جامعه بین الملل بوده و هستند . در جامعه بین الملل امروز هر دولت به صورت هیولای مقتدری به روی اتباع خود که افراد بشر هستند پا گذاشته و به عنوان حفظ و حمایت از آنان ، حقوق و تکالیف بین المللی را از آنها سلب و به خود منسوب کرده است . امروز دیگر باید دولت ها و سازمانهای بین المللی و افراد که به ترتیب تابعان حقوق بین الملل در گذشته ، حال و آینده می باشند باید همگی با هم و در کنار هم در نظر گرفته شوند، تا  با ترقی حقوق در جامعه بین الملل، افراد بشر کلیه حقوق خود را باز یابند و به عنوان شخص حقیقی و واقعی، منحصراً و تابع بلاواسطه سازمان جهانی گردند . حقوق بین الملل در حال حاضر به حدود خود که جامعه کل بشریت می باشد نزدیک شده است . حقوق بین الملل در حال جهانی شدن می باشد و مقصود از جهانی شدن حقوق بین الملل توسعه جغرافیایی این شعبه از حقوق است1

سازمانهای بین المللی به طور کلی نقش عمده ای در توسعه وتدوین حقوق بین الملل دارند ودر این میان نقش سازمانهای منطقه ای در ایجاد معیارهای حقوقی و در توسعه حقوق بین الملل حائز اهمیت است. سازمان کشورهای آمریکایی به عنوان یک سازمان قدیمی و با سابقه در قاره آمریکا در جهت افزایش همکاری ها در زمینه امور دموکراتیک و دفاع از منافع مشترک و همچنین مورد بحث و بررسی قرار دادن موضوعات و مسائل مهم پیش روی منطقه وجهان، ایجاد شده است. این سازمان جایگاه اصلی منطقه برای افزایش دموکراسی، رواج دادن حقوق بشر و مقابله با مشکلات مشترکی از قبیل فقر، تروریسم ، مواد مخدر و فساد به شمار می رود. این سازمان نقش عمده ای در اجرای احکام تعیین شده توسط سران کشورهای آمریکایی از طریق برگزاری کنفرانس های مختلف می باشد. این سازمان همچنین با تصویب برنامه توسعه وتدوین حقوق بین الملل وانجام فعالیت های گوناگون توسط کمسیون قضایی کشورهای آمریکایی و نیز کمیته امور حقوقی دبیر خانه کل سازمان و نیز تصویب معاهدات و موافقت نامه های مختلف در موضوعات حقوق بین الملل و انتشار آنها توانسته است با ایجاد معیارهای حقوقی بین المللی و دادن مدل های مختلف حقوقی ، نقش عمده ای در توسعه حقوق بین الملل ایفا نماید .

چهار زبان اصلی سازمان انگلیسی، اسپانیایی ، پرتغالی و فرانسه نشان دهنده  تنوع فرهنگ  و مردمان نیم کره است. این سازمان هم اکنون 34 عضو فعال دارد که عبارتند از کشورهای مستقل شمالی، امریکایی مرکزی وجنوبی وکارائیب. جوز مایکل انسیولزا هم اکنون دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی است که در می سال 2005 به این سمت منصوب شده است.

واژگان کلیدی : توسعه حقوق بین الملل ، تدوین ، سازمانهای بین المللی ، سازمان کشورهای آمریکایی

«مقدمه»

حقوق بین الملل در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می باشد. افزایش دایره شمول حقوق بین الملل و افزایش شاخه ها و حوزه های فعالیت این رشته از یک سو و تغییر نیازهای افراد بشر در عرصه بین المللی و پیشرفت تکنولوژی از سوی دیگر باعث توسعه و رشد حقوق بین الملل گردیده است. اگر گذری بر تاریخ پیدایش حقوق بین الملل بزنیم به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق بین الملل قرن بیستم با حقوق بین الملل کنونی در قرن بیست و یکم دارای تفاوت های فاحشی است و این تفاوت ها نشانگر توسعه روز افزون حقوق بین الملل در عرصه جهانی است .

امروزه در حقوق بین الملل کنونی سازمان های بین المللی به عنوان یکی از مهمترین تابعان حقوق بین المللی نقش بسیار مهم و اساسی در توسعه این رشته از حقوق ایفا می کنند. این موسسات و سازمان های بین المللی ، نوزادان جامعه بین المللی هستند که با رشد خارق العاده خود ، در حقوق بین الملل تاثیر کرده و تا حد زیادی اساس و محتویات آن را تغییر داده اند. این موجودات جدید حقوق بین الملل را در معنای وسیع سازمانهای بین المللی می نامند به این دلیل که دارای تشکیلات معین بوده و سازمان یافته هستند.سازمان های بین المللی و نقش آنها در جامعه جهانی در کنار سایر عوامل از مهمترین عوامل توسعه حقوق بین الملل می باشد .

سازمان های بین المللی ، خصوصاً از نیمه دوم قرن نوزدهم رو به توسعه و کثرت نهاده اند بطوریکه امروزه عامل اصلی تنظیم کننده بسیاری از روابط بین المللی هستند و به صورت اشخاص حقوقی اصیل در حقوق بین الملل در آمده اند و کم و بیش جایگزین دولتها ،که در دوره دوم نقش اساسی و منحصر به فرد را داشته اند ، می گردند . مهم ترین خصیصه این گروهها این است که بر فراز دولتها و یا در کنار دولتها فعالیت دارند و به همین دلیل بسیاری از صلاحیت ها را که بنابر حقوق بین الملل کلاسیک مخصوص دولتها فرض می شد از آنها منتزع کرده و به خود اختصاص داده اند.

در حال حاضر سازمانها و گروههای مختلف بین المللی ، اعم از دولتی و غیر دولتی ، آشکار و پنهان نقش فعال و موثری در روابط بین المللی دارند . آنچه که امروزه فرا رسیدن دوره سازمانی ، یعنی تشکیل سازمان واحد جهانی را در جامعه بین الملل نوید می دهد وجود همین تعداد و تنوع سازمانها و گروههای بین المللی است .

با سازمانی شدن حقوق بین الملل افراد مردم ارزش خود را باز می یابند و موضوع مستقیم و بلاواسطه حقوق بین الملل قرار خواهند گرفت . دولت ها در گذشته و حال مانع غیر قابل عبور برای ورود افراد به جامعه بین الملل بوده و هستند . در جامعه بین الملل امروز هر دولت به صورت هیولای مقتدری به روی اتباع خود که افراد بشر هستند پا گذاشته و به عنوان حفظ و حمایت از آنان ، حقوق و تکالیف بین المللی را از آنها سلب و به خود منسوب کرده است . امروز دیگر باید دولت ها و سازمانهای بین المللی و افراد که به ترتیب تابعان حقوق بین الملل در گذشته ، حال و آینده می باشند باید همگی با هم و در کنار هم در نظر گرفته شوند، تا  با ترقی حقوق در جامعه بین الملل، افراد بشر کلیه حقوق خود را باز یابند و به عنوان شخص حقیقی و واقعی، منحصراً و تابع بلاواسطه سازمان جهانی گردند . حقوق بین الملل در حال حاضر به حدود خود که جامعه کل بشریت می باشد نزدیک شده است . حقوق بین الملل در حال جهانی شدن می باشد و مقصود از جهانی شدن حقوق بین الملل توسعه جغرافیایی این شعبه از حقوق است1