«تدریس موفق در دانشگاه سرآمد»

«تدریس موفق در دانشگاه سرآمد»

کتر محمد رضا ضیائی بیگدلی **

به نقل از سایت حقوق بین الملل علامه طباطبایی

مقدمه

دانشگاه دو کارکرد مهم اساسی دارد : آموزش و پژوهش.
آموزش دانشگاهی اشکال گوناگونی دارد ، از جمله آموزش‎کارگاهی، آموزش بالینی و بیمارستانی، آموزش آزمایشگاهی ، آموزش در صحنۀ تاتر و بالاخره آموزش کلاسی یا همان تدریس در کلاس توسط مدرسان یا استادان دانشگاه .
پژوهش دانشگاهی، تحقیقات علمی در سطح عالی دانشگاهی است که توسط اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و حتی بعضاً توسط دانشجویان ، به ویژه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی انجام می پذیرد.
تدریس ، آموزش و پژوهش دانشگاهی به هم پیوسته است . یعنی پژوهش در خدمت آموزش کلاسی و نه جدا و مستقل از آن .
تدریس دانشگاهی، به رغم برخی مشابهت ها با تدریس مدرسه ای، تفاوت های بنیادینی با آن دارد یا باید داشته باشد ، چه از حیث فضای آموزشی ، چه از حیث سطح علمی مدرسان و محصلان و چه از حیث کمیت و کیفیت برنامۀ آموزشی.
تدریس دانشگاهی همزمان با تأسیس دانشگاه در جهان آغاز گردیده و در طول تاریخ و در مقاطع زمانی و مکانی مختلف، فرازها و فرودها داشته است . این فرازها وفرودها را نه تنها می توان در کلیۀ دانشگاه های جهان و یا در دانشگاه های یک کشور خاص ملاحظه نمود، بلکه در یک دانشگاه مفروض نیز قابل مشاهده و بررسی است . 
در چنین دانشگاه مفروضی ، چه بسا ممکن است تدریس در یک رشتۀ تحصیلی و حتی تدریس توسط مدرسان مختلف، همراه با میزانی از موفقیت یا عدم موفقیت بر اساس یک سلسله معیارهای ارزشی باشد.
تدریس موفق در گرو یک پیش فرض حتمی و مسلم است و آن علمی بودن معیارهای ارزشیابی است. بنابراین اگر تدریس بر مبنای چنین ارزشیابی انجام پذیرد، آن را می توان «تدریس موفق » نامید.

تدریس موفق، یکی از مؤلفه های مهم دانشگاه سرآمد است . در این مقاله در پی آن هستم تا این معیارهای علمی- ارزشی را در حد امکان و در حد توان خود تبیین نمایم و امیدوارم که موفقیت حاصلم گردد.
عنوان مقاله «تدریس موفق دردانشگاه سرآمد» است . پس به منظور مفهوم شناسی ، ضرورت تبیین «دانشگاه سرآمد» نیز وجود دارد.
مفهوم «دانشگاه سرآمد» فی نفسه یک مفهوم بسیار چالش برانگیز است، چرا که به قول یکی از همکاران ،« نگاهی به مفهوم دانشگاه به عنوان یک نهاد برخاسته از دوران مدرنیته، نشان می دهد که مفهوم «سرآمد» در بطن مفهوم دانشگاه نهفته است . به بیان دیگر، مگر دانشگاه غیر سرآمد را اصولاً می‎توان دانشگاه نامید .»
همکار عزیز دیگر معتقد است که مفهوم سرآمد به جهات مختلف یک مفهوم آرمانی است ، از جهات‌امکانات پژوهشی، سطح علمی استادان،آزادی‎های فکری ، محیط بالندۀ علمی و مبادلات‌بین‌المللی.
اما به نظر من ما امروزه حداقل در کشور خود «دانشگاه سرآمد» نداریم و طبق برنامۀ بیست سالۀ توسعه کشور ، قصد آن داریم تا دانشگاه های خود را به سطح « سرآمد» برسانیم.
بدیهی است که امروزه در جهان ، شاهد دانشگاه هایی با ردۀ علمی [1] بالا هستیم که در سرآمد بودن آنها جای هیچ گونه شک و شبهه ای نیست . 
اینک با عنایت به مطالب مقدماتی مذکور، اصل موضوع مقاله را که همان «تدریس موفق در دانشگاه سرآمد » است به صورت یک مجموعۀ به هم پیوسته [2] پی می گیرم.
ابتدا لازم به ذکر است که تدریس موفق در یک دانشگاه غیر سرآمد و بر عکس تدریس غیرموفق در یک دانشگاه سرآمد ، به واقع آب در هاون کوبیدن است یا به قول شاعر، رنج ما می بری و زحمت خود افزایی. در نتیجه، مسلماً تدریس موفق در یک دانشگاه سرآمد معنی و مفهوم پیدا می کند. به بیان دیگر ، تدریس موفق و دانشگاه سرآمد لازم و ملزوم یکدیگرند.
من در این مقاله ابتدا لازم دیدم مشخصه ها و یا مؤلفۀ های یک دانشگاه سرآمد را منصرف از اینکه سند چشم انداز بیست ساله کشور چه پیش بینی می کند، تبیین کنم و بیان این مطلب را مقدم بر تبیین «تدریس موفق» می دانم ، چرا که بستر لازم برای بالندگی علمی و تدریس موفق ، وجود دانشگاه سرآمد است .