2سخنی از معلم عشق و اخلاق

2سخنی از معلم عشق و اخلاق

در هنردادگستری تاخیر در اجرای حق گناهی نابخشودنی است:دادرسی پس از احراز واقع، در اجرای عدالت درنگی به خود راه نمیدهد ، و به انتظار قانون مکتوب، نمی ماند، چرا که قانون نانوشته را در وجدان خویش پرورش داده ،و شادمان است است اینکه بجای انتظار فرمان از دولت، گوش به فرمان اخلاق ، وجدان و عدالت دارد،و به زمزمه دل و حکم عقل پاسخ میدهد ، او آزادی غیابی خود را در قانون ارج مینهد،و شادمان است از اینکه با استقلال و رغبت رای میدهد نه اجبار و سفارش و گناه،دادرس حق دارد حق را از باطل تمیز دهد ، شاید این تصور باطل بنظر رسد که قانون مکتوب همیشه رو به کمال است ، و همیشه درست است و شاید بنظر بییاید که قانون وحی الهی است و هیچ گرایش فکری بدان تاثیر نگذاشته است ولی تجربه نشان داده است قانون تنها بخشی از واقیتهای زندگی و حقیقی را در بر میگیرد نه تمام آنرا ، بخش عمده قانون یا تصریحی ندارد یا مجمل و یا مبهم است ، در این راه رهبر عدالت حقوقی مه همان رویه است جلوه خویش را نشان میدهد . دکتر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران