صلاحیه ای که نیازمند اصلاح است

صلاحیه ای که نیازمند اصلاح است

مستحضر هستید که قانون آیین دادرسی کیفری نود و دو از اول تیر امسال اجرایی شد. ولی یک اصلاحیه ای هم در اواخر خرداد سال جاری تصویب و در سی و نه ماده مواد مصوب نود و دو را اصلاح و بعضاً تبصره هایی به آن الحاق نمود. در متن مصوب نود و دو مقنن در مورد تداخل و تعارض صلاحیت اطفال و نوجوانان با دادگاه کیفری یک و انقلاب، به طور مطلق، به صلاحیت «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» حکم داده بود. چه اینکه مرتکب جرم فرد نابالغ باشد یا فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی. مثلاً یک پسر بچه دوازده ساله مرتکب جرم حمل مواد مخدری شده که مجازات آن اعدام است. اینجا سه تا دادگاه همزمان صالح به رسیدگی هستند. دادگاه اطفال به جهت سن مرتکب، دادگاه کیفری یک به جهت میزان مجازات و دادگاه انقلاب به جهت نوع جرم ارتکابی. در این تداخل صلاحیت ها مقنن در متن مصوب نود و دو گفته بود که دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی است. یعنی همان دادگاه کیفری یک با خصوصیت تخصصی بودن آن. این مقرره در متن اصلاحی اخیر سال نود و چهار تغییر رویه داد. به این صورت که مقنن گفت به کلیه جرائم اطفال که همان افراد نابالغ به ترتیب زیر نه و زیر پانزده ساله هستند، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود اعم از اینکه نوع جرم ارتکابی یا میزان مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد. ولی در مورد افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی که نوجوان نامیده می شوند قائل به تفکیک شد و عنوان کرد اصولاً به جرائم نوجوانان نیز مانند اطفال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهد شد مگر اینکه جرم ارتکابی از جرائمی باشد که مجازات آن از موارد بندهای الف تا ت مذکور در ماده سیصد و دو باشد یا از جرائمی باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب با سیستم تعدد قاضی است که در این صورت به جرائم آن ها (نوجوانان؛ نه اطفال) در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی خواهد شد.

پس علاوه بر تفکیک بین سنین ارتکاب جرم، عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» مقرر در مصوب نود و دو را نیز به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» تغییر داده و واژه «اطفال» را از روی این دادگاه حذف کرد. چون دیگر به کلیه جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد و اطفال به هیچ ترتیبی قرار نیست به دادگاه کیفری یک بروند که مقنن بخواهد از عنوان اطفال استفاده نماید. با این حال مقنن از مواد دیگری که ممکن بود عنوان قبلی به کار رفته باشد غافل مانده و در آن ها از «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» استفاده نمود. حرف ما این است که مقنن گرامی، وقت و حال و حوصله نداشتید یک بار متن مواد را بخوانید، یک تایپیت کاربلد هم نداشتید که واژه اطفال را در متن وورد آفیس جستجو کند و همه مواد رو یک دست نماید؟ پس متن اصلاحی جدید هم نیازمند اصلاح است.

منبع:www.crimelaw.ir